สดจากไร่สู่โรงคั่ว สดจากโรงคั่วสู่มือท่าน โรงคั่วกาแฟวังน้ำเขียว

โรงคั่วกาแฟวังน้ำเขียว

การปลูกกาแฟ

ปลูก

การผลิตเมล็ดกาแฟ

เก็บเกี่ยว

การแปรรูปเมล็ดกาแฟ

แปรรูป

Our Work